×
ثبت نام و ورود


پیتزا مخصوص


223 تومان

پیتزا بیف


203 تومان

پیتزااستیک


180 تومان

گوشت گریل


190 تومان

پپرونی


153 تومان

سوپرایز


183 تومان

چرخ کرده


180 تومان

چیکن


178 تومان

مخلوط


203 تومان

بچه غول


۲۹۰ تومان

سورایز


163 تومان

سبزیجات


153 تومان